Renata Smrečki Martinez, prof. logoped

Maturirala je 2002. godine u Gimnaziji Varaždin (opći smjer) i iste godine upisala studij logopedije na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu, na kojem je kao redovan student diplomirala 2007. godine na temi ''Teškoće čitanja i pisanja kod osoba s oštećenjem mozga'' iz kolegija afazije.

Nakon fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u osnovnoj školi, 2008. godine položila je stručni ispit za stručne suradnike logopede u osnovnoj školi. Radila je u tri osnovne škole u Varaždinu i okolici na poslovima stručnog suradnika logopeda, bila vanjski suradnik u dječjem vrtiću u Međimurju te bila voditelj kabineta logopeda u Udruzi djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji „Srce“ u Svetom Ivanu Zelini.

Nakon studija dodatno se usavršavala na dostupnim edukacijama u području govorno–jezičnog razvoja - stručni skupovi, seminari i kongresi s domaćim i inozemnim predavačima.

Završila je edukaciju za provođenje Talk Tools® programa (2012), HANDLE® programa (Level 1 i Level 2, 2012), Floor time pristupa (The Floortime Center™, 2012.), Bal-A-Vis-X® metode (2016.), PROMPT metode (2017.) te posjeduje certifikat za Bord Certified Assistant Behaviour Analyst (BcaB) koji je dobila nakon jednogodišnje edukacije iz Primijenjene analize ponašanja (ABA) pri Centru za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta 2013. godine.

Završila je više edukacija iz područja MNRI® metode - Taktilna integracija (2016.), Integracija facijalnih refleksa I (2016.), Integracija dinamičkih i posturalnih refleksa (2017.).

Također, posjeduje i certifikate za provođenje standardiziranih testova iz područja logopedije (PredČiP, TROG – 2:HR, Koralje, Peabody PPVT – III - HR).

Zaposlena je u VaLMod centru od rujna 2016. godine na poslovima logopeda gdje provodi individualne terapijske postupke, grupne terapije kroz VaLMod programe te obavlja preglede i testiranja.

 

 

Novosti

Napisano 17.12.2019.
Našem dragom doktoru Novoselu Nagrada za životno djelo!
S ponosom do neba objavljujemo svima kako je Odlukom Gradskog vijeća dr.sc. Darko Novosel nagrađen Nagradom Grada Varaždina za životno djelo.
Više...

Svjedočanstva